Galeria

Szybki kontakt
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 46
41-902 Bytom

tel. 32 282 78 57 - liceum
tel. 32 810 10 75 - gimnazjum
e-mail: zso2bytom@zso2bytom.pl
bip
Aktualności

REKRUTACJA 2019

Ósmoklasisto!
 

4-letnie liceum ogólnokształcące:

Od roku szkolnego 2019/20 w czteroletnim liceum otwieramy trzy klasy: I a, I b i I c.
W każdej z nich od pierwszej klasy będą realizowane trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym, w tym jeden do wyboru:

klasa

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

maksymalna ilość uczniów w oddziale

języki obce

I przedmiot

II przedmiot

III przedmiot**

Klasa I a
z edukacją teatralną*

j. angielski

j. polski

do wyboru spośród:

 1. historia

 2. wos

 3. geografia

 4. chemia

 5. biologia

 6. fizyka

 7. j. polski

 8. matematyka

32

j. angielski (wiodący nauczany od szkoły podsta-wowej)

j. niemiecki lub
j. francuski jako drugi język konty-nuowany od szkoły podsta-wowej lub nauczany od podstaw

Klasa I b

j. angielski

biologia

32

Klasa 1 c dwujęzyczna***

j. angielski

geografia

32

 

* zajęcia z edukacji teatralnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo będą organizowane dodatkowo poza tygodniowym przydziałem godzin dla ucznia.

** zajęcia w grupach międzyoddziałowych

*** przedmioty realizowane w języku angielskim:

matematyka – poziom podstawowy,

geografia - poziom podstawowy z elementami j. angielskiego

Przypominam, że w dniach 01-08 maja 2019 r. nie odbywają się zajęcia szkolne

(1 maja i 3 maja – święta państwowe, 2 maja oraz 6-8 maja – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Zajęcia rozpoczynamy od 09 maja 2019 r. (CZWARTEK).

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją ZNP strajk nauczycieli zostaje zawieszony.

Od 29 kwietnia (poniedziałek) zajęcia odbywają się według nowego planu lekcji, który został umieszczony na stronie Szkoły (będzie także w e-dzienniku LIBRUS).
Proszę się także zapoznać z zastępstwami na poniedziałek (strona Szkoły, e-dziennik).

Ewa Rombek
wicedyrektor ZSO nr 2

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy w dniu 04. czerwca o godzinie 10.00

Szanowni Państwo

Informuję, że nauczyciele naszej Szkoły nadal uczestniczą w ogólnopolskiej akcji strajkowej. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione po zakończeniu strajku, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję. Liczę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Serdecznie dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

Ewa Rombek

wicedyrektor ZSO nr 2

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych uczniów

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, dla Państwa Rodziców.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli.

W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.

Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

 Z wyrazami szacunku

Wicedyrektor ZSO nr 2

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo doinformacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Harmonogram obowiązujący w rekolekcje (25-27.03.2019)

Harmonogram obowiązujący w rekolekcje (25-27.03.2019)

25.03.2019 (poniedziałek)

09.20: zbiórka w holu szkoły i wyjście do Teatru Rozbark (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a - p. M. Gutkowska

klasa I b - p. A. Spinczyk

klasa II a - p. J. Baran

klasa II b - p. B. Szulińska

klasa III a - p. B. M. Ziaja

klasa III b - p. K. Sowa

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego samodzielny powrót do domu – oświadczenia rodziców (na 3 dni rekolekcji).

W wypadku uczniów, którzy nie dostarczyli oświadczeń powrót do szkoły pod opieką nauczycieli.


26.03.2019 (wtorek)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a i I b - p. I. Franiel

klasa II a i II b - p. M. Paśnik-Zawadzka

klasa III a i III b - p. B. M. Ziaja

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.


27.03.2019 (środa)

09.40: zbiórka w holu szkoły i wyjście do dolnego kościoła (na godz. 10.00) pod opieką następujących nauczycieli:

klasa I a i I b - p. P. Markiefka.

klasa II a i II b - p. A. Dąbrowska-Hok

klasa III a i III b - p. K. Sowa

Po zakończeniu spotkania rekolekcyjnego i ponownego sprawdzenia obecności samodzielny powrót z kościoła do domu.

KILOMETRY DOBRA

Weź udział w akcji z Żeromem!


Pliki do pobrania:

  1. Kilometry Dobra.pdf
« 1 2 3
...
45 »
Menu