REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

GIMNAZJUM NR 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYTOMIU

I. Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne

3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września (w miarę dostępności podręczników).

5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w ostatnim tygodniu nauki i jest uzgadniany z wychowawcą.

6. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców oraz uczniów, aby na bieżąco sprawdzali stan podręczników, materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia lub zgubienie natychmiast zgłaszali wychowawcy.

7. Bibliotekarz wspólnie z wychowawcą przyjmuje od ucznia zwracane podręczniki oraz wspólnie  z wychowawcą decyduje o ich zakwalifikowaniu do wypożyczania w kolejnym roku szkolnym.

8. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz       z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

II. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek oraz o właściwe i czyste obłożenie książki.

2. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).

III. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zwrotu 100% kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

3. Na żądanie bibliotekarza, wychowawcy lub nauczyciela, który zauważy szkodę użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne  z nich korzystanie w przyszłości.

5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś        z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

6. W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.

III. Postanowienia końcowe 1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.

2.Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

administratorzy: BMZ, szulbe | wykonanie: kotonski.pl
Menu